Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

CZEMU SŁUŻY TA INFORMACJA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, dlatego chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Naszym celem jest również  przybliżyć Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to element realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

SPOSÓB POZYSKIWANIA PAŃSTWA DANYCH

Otrzymujemy je w związku z Państwa zakupami w sklepie internetowym, zapytaniami kierowanymi przez formularz kontaktowy, podczas kontaktów telefonicznych w sprawach oferowanych produktów.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma Usługowo – Szkoleniowa „SYSTEM” Marek Cendrowski, Łochów ul. Stawowa 45 – zwana dalej „Administratorem”, będąca usługodawcą, jak również sprzedawcą w sklepie internetowym .

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: bok@sklep-system.pl. Odpowiedź otrzymujecie Państwo na adres z którego przyszła korespondencja.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania Państwa danych są czynności przedsprzedażowe takie jak kontakt ze sklepem w celu uzyskania informacji o produktach, uzgodnienia dotyczące sprzedaży,  zawarcie i realizacja umowy zakupu proponowanych przez nas produktów oraz inne czynności związane z obsługą zamówienia. W umowie tej występujecie Państwo jako strona.

Podstawą przetwarzania tych danych jest:

6 ust. 1 b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy.

6 ust. 1 c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dokumentowanie sprzedaży, faktury, gromadzenie dokumentacji księgowej);

6 ust. 1 f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( marketing bezpośredni, obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są związane z realizacją umowy, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami).

KONIECZNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Warunkiem zawarcia umowy jest podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych imienia i nazwiska, danych firmy (w przypadku firmy), adresu gdzie ma trafić przesyłka, nr NIP w przypadku wystawienia faktury przedsiębiorcy, nr telefonu kontaktowego.

W przypadku odmowy podania niezbędnych danych umowa nie może być zrealizowana. W przypadku zbierania danych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkiej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, aby dane były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Zbierane w konkretnych wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzoną sprzedażą
  i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane;
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych , w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych  (integralność i poufność).

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy zakupu. Po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej oraz do czasu przedawnienia się roszczenia wynikającego z realizacji umowy.

PROFILOWANIE DANYCH

Państwa dane będą podlegały procesowi profilowania w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania dla Państwa zindywidualizowanej oferty handlowej (art. 22 RODO).

Podmiotowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym jak również profilowania. Taki sprzeciw można zrealizować poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo dostępu – osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;
 • Prawo do sprostowania danych – osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych w rozporządzeniu przypadkach;
 • Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe
  w przypadkach określonych w rozporządzeniu;
 • Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w rozporządzeniu;
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu -osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe będą przekazywane firmie kurierskiej, poczcie lub innemu dostawcy z którym Administrator ma podpisana umowę na dostarczenie przesyłki oraz do systemu płatności. Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby dane te były przetwarzane w sposób właściwy zgodnie ze wskazanym celem. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw Unii Europejskiej, jak również Państw z poza obszaru Unii.

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer
i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge.
 • Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 • Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

All search results