POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

CZEMU SŁUŻY TA INFORMACJA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, dlatego chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Naszym celem jest również  przybliżyć Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to element realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

SPOSÓB POZYSKIWANIA PAŃSTWA DANYCH

Otrzymujemy je w związku z Państwa zakupami w sklepie internetowym, zapytaniami kierowanymi przez pocztę elektroniczną, podczas kontaktów telefonicznych w sprawach oferowanych produktów.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest PPHU SYSTEM Jakub Cendrowski, Łochów ul. Stawowa 45 – zwana dalej „Administratorem”, będąca usługodawcą, jak również sprzedawcą w sklepie internetowym .

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: bok@sklep-system.pl. Odpowiedź otrzymujecie Państwo na adres z którego przyszła korespondencja.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania Państwa danych są czynności przedsprzedażowe takie jak kontakt ze sklepem w celu uzyskania informacji o produktach, uzgodnienia dotyczące sprzedaży,  zawarcie i realizacja umowy zakupu proponowanych przez nas produktów oraz inne czynności związane z obsługą zamówienia. W umowie tej występujecie Państwo jako strona.

Podstawą przetwarzania tych danych jest:

6 ust. 1 b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy.

6 ust. 1 c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dokumentowanie sprzedaży, faktury, gromadzenie dokumentacji księgowej);

6 ust. 1 f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( marketing bezpośredni, obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są związane z realizacją umowy, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami).

KONIECZNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Warunkiem zawarcia umowy jest podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych imienia i nazwiska, danych firmy (w przypadku firmy), adresu gdzie ma trafić przesyłka, nr NIP w przypadku wystawienia faktury przedsiębiorcy, nr telefonu kontaktowego.

W przypadku odmowy podania niezbędnych danych umowa nie może być zrealizowana. W przypadku zbierania danych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkiej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, aby dane były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Zbierane w konkretnych wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzoną sprzedażą
  i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane;
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych , w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych  (integralność i poufność).

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy zakupu. Po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej oraz do czasu przedawnienia się roszczenia wynikającego z realizacji umowy i czynności po-sprzedażowych, takich jak reklamacja czy rękojmia.

PROFILOWANIE DANYCH

Państwa dane będą podlegały procesowi profilowania w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania dla Państwa zindywidualizowanej oferty handlowej (art. 22 RODO).

Podmiotowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym jak również profilowania. Taki sprzeciw można zrealizować poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo dostępu – osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;
 • Prawo do sprostowania danych – osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych w rozporządzeniu przypadkach;
 • Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe
  w przypadkach określonych w rozporządzeniu;
 • Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w rozporządzeniu;
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu -osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając poczty elektronicznej, wysyłając stosowną informację na adres: iod@fus-system.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

W celu realizacji i przetwarzania zamówień i zwrotów, rozwiązywaniu problemów z produktami i procesem zakupowym, wysyłania powiadomień o statusie zamówienia i dostawy, a także informacji o ponownej dostępności produktów, Państwa dane przekazujemy podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i czynności po-sprzedażowych. Są to:

 • Firmy realizujące płatności;
 • Zewnętrzny system obsługi zamówień, umożliwiający wysyłkę powiadomień SMS i e-mail, dwustronną komunikację ze sklepem, śledzenie statusu zamówienia i przesyłki, zmianę statusów zamówienia, nadawanie listów przewozowych;
 • Zewnętrzny system do fakturowania;
 • Firmy kurierskie realizujące dostawę w sposób wskazany przez Państwa w formularzu zamówienia;

Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby dane te były przetwarzane w sposób właściwy zgodnie ze wskazanym celem. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw Unii Europejskiej, jak również Państw z poza obszaru Unii.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, najczęściej występującymi w formie plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których odwiedzasz naszą stronę sklep-system.pl

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu sklep-system.pl – PPHU SYSTEM Jakub Cendrowski z siedzibą pod adresem 07-130 Łochów, ul. Stawowa 45.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (GOOGLE ANALYTICS);

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (FACEBOOK ADS, GOOGLE ADS).

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ , którego właścicielem jest IAB Polska – autor i posiadacz praw autorskich do treści powyższej POLITYKI COOKIES, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.